اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش برگزار می شود
به گزارش همایش پرس محور های این همایش عبارتند از - مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی سازمان‌های ورزشی - مدیریت آکادمی های وزرشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی - بیومکانیک ورزشی و مهندسی ورزش - فیزیولوژی و تغذیه ورزشی - فیزیولوژی علمی ...
اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش برگزار می شود
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۲۳:۱۰
ورزش
۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰
نشست هماهنگی برگزاری مسابقات منطقه ای جام خوشه چین برگزار شد
۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۵۳