دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی برگزار می شود
به گزارش همایش پرس :صلح از جمله مقوله هایی است که بشر از ابتدای خلقت به آن نظر داشته و همواره در پی شرایطی آرام و به دور از کشمکش بوده است؛ با این وجود در اعصار گوناگون بشر به دلیل تعارض در خواسته ها و در نتیجه فقدان صلح، متحمل رنج ها و خسارت های بسیاری شده است. امروزه با توجه ...
دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی برگزار می شود
۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ۲۲:۳۱